root

[ruːt] [ruːt]

n. (植物的)根,根茎;根用作物;(头发、牙齿、指甲等的)根部;底部,基部;根源,起因;起源,背景;(某人的)祖籍(roots);与……的特殊关联(roots in);(圣经)根苗,苗裔;(语言学)词根;(乐)根音(=root note);(数学)方根;(神经的)根;<澳新,俚>性交;<澳新,俚>(有明确性能的)性交伙伴

v. (使)生根;扎根于,在……中根深蒂固;根源在于,由……产生(be rooted in);使(某人)无法移动;(动物)用鼻拱土觅食;翻找,搜寻;<澳新,俚>与……性交;使精疲力竭,挫败

【名】 (Root)(英)鲁特,(德、瑞典)罗特(人名)

[ 复数:roots 第三人称单数:roots 现在分词:rooting 过去式:rooted 过去分词:rooted]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 19:09:51 2023-03-31 20:06:22 2023-03-31 19:25:56 2023-03-31 18:18:01 2023-03-31 18:32:53 2023-03-31 20:29:27 2023-03-31 18:55:24 2023-03-31 19:35:11 2023-03-31 20:29:46 2023-03-31 20:24:13 2023-03-31 19:41:35 2023-03-31 19:11:44 2023-03-31 20:27:55 2023-03-31 18:18:56 2023-03-31 18:48:45 2023-03-31 18:18:58 2023-03-31 18:41:52 2023-03-31 20:06:45 2023-03-31 20:39:27 2023-03-31 18:19:45