upright

[ˈʌpraɪt] [ˈʌpraɪt]

adj. (人)直立的,挺直的;直立的,垂直的,立式的;正直的,诚实的;(椅子)直靠背的,没有扶手的

adv. 笔直地,直立地,垂直地;平稳地

n. (起支撑作用的)直柱,立柱,直立部分;球门柱;立式钢琴

[ 复数:uprights 第三人称单数:uprights 现在分词:uprighting 过去式:uprighted 过去分词:uprighted 比较级:moreupright 最高级:mostupright]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 20:38:00 2023-03-23 21:45:02 2023-03-23 22:06:44 2023-03-23 20:07:17 2023-03-23 20:48:51 2023-03-23 21:23:00 2023-03-23 21:45:11 2023-03-23 21:22:49 2023-03-23 21:41:00 2023-03-23 22:23:20 2023-03-23 20:57:19 2023-03-23 20:37:26 2023-03-23 21:45:29 2023-03-23 21:41:46 2023-03-23 21:24:53 2023-03-23 22:08:29 2023-03-23 20:57:49 2023-03-23 20:54:58 2023-03-23 22:23:48 2023-03-23 21:09:04